شاخص های پنج گانه شفافیت عمومی

عنوان شاخص
مشاهده
اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
مشاهده
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
مشاهده
جزئیات مرتبط با قراردادها
مشاهده
فهرست مناقصات و مزایده ها
مشاهده
فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
مشاهده