معاون پشتیبانی و توسعه

89 - معاون پشتیبانی و توسعه

دکتر میثم آتش افروز

سرپرست معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک: m.atashafrooz@sirjantech.ac.ir

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک

مشاهه رزومه

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۰۵

 


 

 

کارشناس معاونت توسعه و پشتیبانی

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۳