مدیریت امور مالی

سحر خلیلی - مدیریت امور مالی

سحر خلیلی

مدیر امورمالی دانشگاه صنعتی سیرجان

لیسانس حسابداری

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۸

 


 

 

کارکنان مدیریت امور مالی، انبار و اموال

 

سمیه حبیبی

کارشناس حقوق و دستمزد

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۷

 

نسرین پورخسروانی

رئیس اداره دفتر داری

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۰

 

فاطمه معلم زاده انصاری

کارشناس تنظیم اسناد و بایگانی

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۱۶