اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

عبدالرضا کاظم نیا - اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

مهندس عبدالرضا کاظمی نیا

مدیریت اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎ های عمرانی

مربی گروه آموزشی مهندسی عمران

آدرس پست الکترونیک: kazeminia@sirjantech.ac.ir

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مشاهده رزومه

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۴

 


 

دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

مهندس محسن زیدآبادی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۶

حمیدفروهرزاده

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۵

 


 

کارشناسان تاسیسات

 

عیسی امانی

مهدی جهانشاهی

رسول برزه کار

عبدالله برزه کار

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۹