اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

290 225x300 - اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر مهدی آخوندی زاده

سرپرست اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎ های عمرانی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

آدرس پست الکترونیک: m.akhondizadeh@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک – دانشگاه شهید باهنر کرمان

مشاهده رزومه

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۴

 


 

دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 

مهندس محسن زیدآبادی

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۶

حمیدفروهرزاده

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۳۵

 


 

کارشناسان تاسیسات

 

عیسی امانی

مهدی جهانشاهی

رسول برزه کار

عبدالله برزه کار

۰۳۴۴۱۵۲۲۰۶۹