اداره امور عمومی و تدارکات

کارشناس اداره امور عمومی و تدارکات

محمد کورکی نجات

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۰

 

کارپرداز

جواد خواجویی – میثم کاظمی

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۱

 

انباردار

فاطمه طلابیگی

تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۵۸