اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی

دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه صنعتی سیرجان متولی و مجری ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز این دانشگاه با کاربری‏‌های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه در منطقه می‏‌باشد که جهت دستیابی به اهداف کلان و تحقق توسعه عمرانی و فیزیکی دانشگاه و بهره‌وری بیشتر از فضاهای موجود فعالیت می‎نماید.

شرح وظایف:

 • کسب اطلا عات دقیق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخیص اولویتها ودفاع از بودجه پیشنهادی طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.
 • برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .
 • نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و تزئیناتی طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.
 • انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 • همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرحها.
 • برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.
 • تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه.  
 • کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیسهای اقماری وپیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.
 • جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه یآنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.
 • نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی.
 • رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقدقرارداد اداره می شود.
 • انجام محاسبات فنی جهت کلیه ی کارهای تاسیساتی، تعمیراتی و تغییراتی.
 • برقراری ارتباط با سازمانهای ذیربط به منظور تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی مورد نیاز.
 • تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.
 • همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.
 • بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.
 • رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.
 • رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.
 • بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.
 • شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.

 

دفتر طرح‌های عمرانی دانشگاه صنعتی سیرجان متولی و مجری ساخت و ساز فضاهای مورد نیاز این دانشگاه با کاربری‏‌های مختلف و متناسب با برنامه‏‌های توسعه دانشگاه در منطقه می‏‌باشد که جهت دستیابی به اهداف کلان و تحقق توسعه عمرانی و فیزیکی دانشگاه و بهره‌وری بیشتر از فضاهای موجود فعالیت می‎نماید.

 

 

شرح وظایف:

 • کسب اطلاعات دقیق و کامل از طرحهای در دست اجرا به منظور تشخیص اولویتها ودفاع از بودجه پیشنهادی طرحها در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و مراجع دیگر.
 • برنامه ریزی و ارائه الگوهای توسعه فضاهای آموزشی ، پژوهشی ، خدماتی و رفاهی دانشگاه .
 • نظارت بر اجرای طرحهای مصوب ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و تزئیناتی طبق مقررات مربوطه و تهیه ی گزارشهای لازم در صورت لزوم.
 • انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرحهای مصوب بر اساس قوانین و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و آیین نامه های معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 • همکاری در بررسی طرحهای کالبدی دانشگاه و تطبیق آنها با طرحهای جامع آموزشی مربوط
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوط به تصویب مراحل مختلف انجام فعالیت های مربوط به طرحها.
 • برقراری تماس و ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات ذیربط به منظور تهیه و تامین نیاز های مهندسین مشاور و طرحهای عمرانی.
 • تهیه و تنظیم برنامه ها و طرحهایی که قانوناً اجرای آنها بر عهده ی طرحهای عمرانی دانشگاه می باشد.
 • تهیه ی گزارش فنی از فعالیت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه.  
 • کارشناسی فنی امور مربوط به املاک و مستغلات دانشگاه و پردیسهای اقماری وپیگیری های لازم به منظور توسعه و گسترش فضاهای کالبدی آن.
 • جمع آوری آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و ارائه یآنها به مراجع ذیربط، حسب نیاز.
 • نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات و مدارک فنی و نظارت در اجرای طرحهای ساختمانی و تاسیساتی.
 • رسیدگی و نظارت بر محاسبات مقدماتی پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور جهت عقدقرارداد اداره می شود.
 • انجام محاسبات فنی جهت کلیه ی کارهای تاسیساتی، تعمیراتی و تغییراتی.
 • برقراری ارتباط با سازمانهای ذیربط به منظور تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی مورد نیاز.
 • تهیه ی نقشه های ساختمانی و شبکه ی تاسیساتی موجود دانشگاه در صورت لزوم.
 • همکاری با مجریان طرحها در مورد مطالعه و تنظیم اصلاحیه ی طرحهای پیش بینی شده.
 • بررسی و بازدید از طرحهای نیمه تمام و در حال اجرا و تهیه ی گزارشهای لازم.
 • رسیدگی به صورت وضعیت های ارائه شده و تهیه ی گزارشهای لازم در این مورد.
 • رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مهندسین مشاور.
 • بررسی و تصویب پروژه هایی که توسط مهندسین مشاور تهیه می شود.
 • شرکت در جلسات مربوط به طرحها و پروژه های تنظیم شده و تهیه گزارش لازم در صورت احتیاج.

مسئولیت اداره امور فنی و نظارت بر طرح‎های عمرانی دانشگاه از تاریخ 1397/06/25 بر عهده آقای دکتر یوسف عسکری‎دولت‎آباد  است. مدرک تحصیلی ایشان دکتری تخصصی سازه می‎باشد.