مدیریت بودجه تشکیلات و تحول اداری

 

 

 

آقای سید فاضل علوی

سرپرست بودجه تشکیلات و تحول اداری دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۰3

سوابق تحصیلی:

لیسانس: مهندسی برق- قدرت

سوابق اجرایی:

فعالیت در امور فرهنگی دانشگاه صنعتی سیرجان 92-94

سرپرست بودجه تشکیلات و تحول اداری 94-ادامه دارد.

 

 

                                     کارکنان مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری