نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقررات و آیین نامه ها

مقررات و آیین نامه ها


مقررات و آیین نامه ها

 

 

 

آیین نامه استخدامی اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان  /documents/39889/0/estekhdam-karkonan.pdf

 

آیین نامه استخدامی اعضا هیأت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان    /documents/39889/0/2%282%29.pdf

 

اصلاحیه برخی از موارد آیین نامه اعضا هیأت علمی دانشگاه صنعتی سیرجان    /documents/39889/0/3.pdf