نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت پژوهش و امور فناوری

مدیریت پژوهش و امور فناوری


مدیریت پژوهش و امور فناوری

   نام و نام خانوادگی: حکیمه عباسلو

گروه آموزشی: مهندسی عمران   

رتبه دانشگاهی: استادیار

abbaslou@sirjantech.ac.ir

03441522042

دانلود رزومه علمی