نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت بودجه تشکیلات و تحول اداری

مدیریت بودجه تشکیلات و تحول اداری


مدیریت بودجه تشکیلات و تحول اداری

 

 

 

سید فاضل علوی

سرپرست بودجه تشکیلات و تحول اداری دانشگاه صنعتی سیرجان

لیسانس مهندسی برق قدرت

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۰3

 

 

                                     کارکنان مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری