نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی


مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

 

 علی ایران نژاد پاریزی

لیسانس: مدیریت دولتی

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: ۴۱۵۲۲۰15

 

 

                                     کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

 

مریم صفاری

مدیر کارگزینی دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن:۴۱۵۲۲۰19

 

 

اسماعیل مظفری

انباردار

تلفن: 41522017

 

 

ملیحه جاوید

دبیرخانه

تلفن: 41522027