نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری


 

  

 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 

 

مدیریت امور اداری در واقع جنبههای انسانی سازمان را در برمیگیرد، زیرا انسان عامل مهمی در نیل به اهداف سازمان و مدیریت به شمار می رود. تحقیقات امروزی بیانگر این واقعیت است که رابطه نزدیکی بین نحوه مدیریت منابع انسانی و امکان پیشروی به سوی اهداف سازمانی وجود دارد، از این روست که این مدیریت امروزه به منزله یکی از شریانهای مهم و حیاتی هر سازمانی محسوب می گردد.

مدیریت امور اداری تخصص ویژهای است که کوشش مینماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تأمین هدف های سازمانی گام برداشته و سیاست گذاری نماید. این مدیریت، مسئولیت جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینههای پرسنلی، اداری، اجتماعی و رفاهی کارکنان دانشگاه را بر عهده دارد و کلیه ملزومات، نیازمندیهای واحدهای مختلف را تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد.

 

شرح وظایف:

·         اجرای سیاستها و خط مشیهای دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی.

·         نظارت برحسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه.

·         تهیه و تنظیم آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به ممقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحد ها پس از تایید.

·         مراقبت در اجرای مقررات انظباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری.

·         مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیریط با همکاری مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری دانشگاه.

·         برنامه ربزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرحها و پیشنهاد های لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی.

·         پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوطه.

·         همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات.

·         انجام تدارکات وتامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط.

·         شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.

·         نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.

·         تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مذبور.

·         برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه.

·         نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنماییهای لازم.

·         همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری در امر طبقه بندی مشاغل.

·         مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.

·         رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.

·         نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه.

·         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.  

 

   مس ئولیت حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه از تاریخ 1394/01/01 تاکنون به عهده آقای علی ایران نژاد پاریزی است.