نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت امورمالی

مدیریت امورمالی


مدیریت امورمالی

 

 سحر خلیلی

مدیر امورمالی دانشگاه صنعتی سیرجان

لیسانس حسابداری

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: ۴۱۵۲۲۰18

 

 

                                     کارکنان مدیریت امور مالی

 

 سعید عوض پور

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰۱7

 

 نسرین پورخسروانی

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰40

 

 فاطمه معلم زاده انصاری

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰۱6

 

روح الله زیدآبادی

امین اموال

تلفن:41522058