نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه


 

دکتر علی محمودی نژاد

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

(معاون آموزشی و پژوهشی)

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دکتر حکیمه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(مدیر پژوهش و امور فناوری)

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر اکبر جعفری

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

(معاون پشتیبانی و توسعه)

jafari@sirjantech.ac.ir

دکتر محمد حسینی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

(مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت)

hosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر محمدجواد محمودآبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

(رئیس بخش مهندسی مکانیک)

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر علیرضا غنی زاده

 استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(مدیر مسئول انتشارات دانشگاه)

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتر مهدی دهقانیان

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

(مدیر امور آموزشی)

mdehghanian@sirjantech.ac.ir

 

دکتر قاسم میرحسینخانی

دانشیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

(رئیس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر)

mirhosseinkhani@sirjantech.ac.ir

 

مهندس شهرام نصیری

مربی گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

(رئیس بخش مهندسی کامپیوتر)

nasiri@sirjantech.ac.ir

 

دکتر بتول مکی آبادی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

bmakiabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر سعیده برزگر پاریزی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

(رئیس یخش مهندسی برق)

barzegarparizi@sirjantech.ac.ir