معاون پشتیبانی و توسعه

 

 

 

 

 

 

دکتر یاسر تقی پورلاهیجانی

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک:

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

رزومه: http://mechanical.sirjantech.ac.ir/~ytaghipour

تلفن: ۴۱۵۲۲۰13

 

 

                                     کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه

 

  

 

کارشناس معاونت توسعه و پشتیبانی

تلفن:41522013-034