معاون پشتیبانی و توسعه

 

 

 

 

دکتر اکبر جعفری

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک: jafari@sirjantech.ac.ir

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۰۶

سوابق تحصیلی:

لیسانس: مهندسی مکانیک- طراحی جامدات، دانشگاه آزاد تهران

فوق لیسانس: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتری: مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی، دانشگاه تهران

مرتبه علمی: دانشیار
سوابق اجرایی:

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سیرجان 1384

مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی سیرجان 1390

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی سیرجان 1392

مشاور شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان1395

 

 

                                     کارکنان معاونت پشتیبانی و توسعه

 

  

آقای سهیل صالحی

کارشناس معاونت توسعه و پشتیبانی

تلفن: ۴۱۵۲۲۰۰۶