مدیریت امورمالی

 

 

 

مدیریت مالی همانطور که از نامش پیداست به معنای استفاده مؤثر از منابع مالی برای نیل به اهداف مشخص است. به عبارت دیگر مدیریت مالی یعنی اداره امور مالی دانشگاه از طریق مدیریت درآمدها و هزینهها. 

 

شرح وظایف:

 • انجام کلیه امور دانشگاه طبق مقررات.
 • دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط.
 • رسیدگی به اسناد و سیستمهای حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات.
 • همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه.
 • نگهداری و تنظیم اسناد مالی.
 • رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی.
 • نظارت برمصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن.
 • اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین نامههای اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها.
 • تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت توسعه و پشتیبانی.
 • تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت بر کار آنها.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

 

مسئولیت حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه از تاریخ 1395/07/01 بر عهده سرکار خانم سحر خلیلی میباشد.

 

 

 

 


 

مدیریت امورمالی

مدیریت امورمالی

 

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی

 

مدیریت امورمالی