مدیریت امورمالی

 

سرکار خانم سحر خلیلی

مدیر امورمالی دانشگاه صنعتی سیرجان

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: ۴۱۵۲۲۰18

سوابق تحصیلی:

لیسانس: حسابداری

سوابق اجرایی:

رسیدگی به اسناد امور مالی دانشکده تکنولوژی سیرجان 85

رسیدگی به اسناد، امور شبانه و شهریه امور مالی دانشگاه صنعتی سیرجان 89

سرپرست امورمالی دانشگاه صنعتی سیرجان90

 

 

                                     کارکنان مدیریت امور مالی

 

جناب آقای سعید عوض پور

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰۱7

 

سرکار خانم نسرین پورخسروانی

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰۱6

 

سرکار خانم فاطمه معلم زاده انصاری

حسابدار امور مالی

تلفن:۴۱۵۲۲۰۱6