جهت دانلود دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

دکتر حکیمه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(دبیر شورا)

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر احسان حسن زعیم

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر رحیم شمس الدینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مهندس محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی