درباره معاونت پشتیبانی و توسعه

 

معاونت پشتیبانی و توسعه دانشگاه مسوول اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه اعم از قراردادهای امور ساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی و رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه است . این معاونت با برقراری نظام اداری و نظارت بر اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی زمینه مناسب را جهت تحقق اهداف دانشگاه و نظام آموزش عالی فراهم می آورد. همکاری در جهت تشکیل هیات امناء و هیات ممیزه مستقل در راستای تصمیم گیری های کلان مدیریت دانشگاه یکی از مهمترین فعالیت های این حوزه به شمار می رود.

معاونت پشتیبانی و توسعه به لحاظ وظایفی که بر عهده دارد یکی از مهمترین ارکان هر سازمان می‌باشد. این حوزه معاونتی دانشگاه همواره در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تلاش کرده و همچنین با تامین اعتبار در جهت نیازهای مالی، رفاهی اساتید، کارکنان و دانشجویان سهم بسزائی در رشد و شکوفائی واحدها داشته است.

 

شرح وظایف:

 

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آئیننامه‎‎های ابلاغی از سوی رییس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

تدوین آئیننامهها و دستورالعملها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

ارائه گزارشهای توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های دانشگاه.

اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، مالی، عمرانی، و تشکیلات و... دانشگاه مطابق با مصوبات، مقررات و آئیننامههای اداری.

رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روشهای کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه.

نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امناء و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت امناء.

تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب با هماهنگی واحدهای ذیربط دانشگاه.

تشکیل کمیته تدوین روشهای اجرایی به منظور بهینهسازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه.

استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف دانشگاه.

تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه.

انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

 

مسئولیت حوزه معاونت توسعه و پشتیبانی از تاریخ 1397/06/24 تاکنون به عهده آقای  دکتر یاسر تقی‎پورلاهیجانی    است. مدرک تحصیلی ایشان دکتری تخصصی مهندسی مکانیک میباشد.