تاریخچه


 

 

معاونان پیشین پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 

جناب آقای مهندس محمدابراهیم نوربخش

 

 

تاریخ معاونت: 1389/11/16-1395/06/03

 

 

جناب آقای دکتر محمدرضا جهانشاهی

 

 

تاریخ معاونت: 1395/06/03-1395/08/01

 

 

جناب آقای دکتر اکبر جعفری

 

 

تاریخ معاونت: 1395/08/01-ادامه دارد