تاریخچه

 

 

 

 

معاونان پیشین پشتیبانی و توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 

 مهندس محمدابراهیم نوربخش

 

 

تاریخ معاونت: 1389/11/16-1395/06/03

 

 

دکتر محمدرضا جهانشاهی

 

 

تاریخ معاونت: 1395/06/03-1395/08/01

 

 

 دکتر اکبر جعفری

 

 

تاریخ معاونت: 1395/08/01-1397/06/24 

دکتر یاسر تقی‎پورلاهیجانی

 

 

تاریخ معاونت:1397/06/24-ادامه دارد