مدیریت بودجه تشکیلات و تحول اداری

 

 

 

 

 

سید فاضل علوی

مدیر بودجه تشکیلات و تحول اداری دانشگاه صنعتی سیرجان

لیسانس مهندسی برق قدرت

آدرس پست الکترونیک:

تلفن: 41522003-034

 

 

                                     کارکنان مدیریت بودجه، تشکیلات و تحول اداری